สิ่งที่นักศึกษาควรปฏิบัติ

1. นักศึกษาจะต้องเข้าเรียนอย่างน้อย 80% ของเวลาเรียนทั้งหมดถึงจะมีสิทธิ์สอบปลายภาค 2. การมาเรียนทุกครั้งต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย 3. นักศึกษาจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางมหาวิทยาลัยจัดขึ้น เพราะถือเป็นกิจกรรม การเรียนการสอนเช่นกัน 4. นักศึกษาควรจะค้นคว้า ศึกษาเนื้อหาที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจากสื่อการเรียนการสอนต่างๆ นอกเหนือที่อาจารย์ได้แนะนำ 5. ถ้าหากมีปัญหาในการเรียนให้รีบติดต่ออาจารย์ผู้สอนหรือเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานทันที Advertisements

Read Article →