วัตถุประสงค์ของรายวิชาการประยุกต์อินเทอร์เน็ตสำหรับธุรกิจ

1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุปกรณ์สำหรับระบบอินเทอร์เน็ต 2. เพื่อให้นักศึกษาทราบประโยชน์ของระบบอินเทอร์เน็ต 3. เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในการใช้ World Wide Web 4. เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในการสร้าง Home page 5. เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในการใช้ E-mail 6. เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในการค้นหาข้อมูลและสารสนเทศ 7. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ไปประยุกต์ใช้กับงานด้านธุรกิจได้ คำอธิบายรายวิชา : ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้พื้นฐาน และองค์ประกอบของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต การใช้ World Wide Web การใช้ E-mail […]

Read Article →