การวัดผล

1. คะแนนระหว่างภาคเรียน 70 คะแนน 1.1 การเข้าเรียน/พฤติกรรม 10 คะแนน 1.2 งานและกิจกรรมอื่นๆ 30 คะแนน 1.3 สอบเก็บคะแนนระหว่างภาคเรียน 30 คะแนน 2. คะแนนสอบประมวลความรู้ (ปลายภาค) 30 คะแนน รวม 100 คะแนน Advertisements

Read Article →