การประเมินผล / เกณฑ์การตัดสินผลการเรียน

ระดับคะแนน เกรด 80-100 A 75-79 B+ 70-74 B 65-69 C+ 60-64 C 55-59 D+ 50-54 D 0-49 F ไม่สมบูรณ์ I หมายเหตุ ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม Advertisements

Read Article →