การประเมินผล / เกณฑ์การตัดสินผลการเรียน

ระดับคะแนน เกรด 80-100 A 75-79 B+ 70-74 B 65-69 C+ 60-64 C 55-59 D+ 50-54 D 0-49 F ไม่สมบูรณ์ I หมายเหตุ ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม Advertisements

Read Article →

สิ่งที่นักศึกษาควรปฏิบัติ

1. นักศึกษาจะต้องเข้าเรียนอย่างน้อย 80% ของเวลาเรียนทั้งหมดถึงจะมีสิทธิ์สอบปลายภาค 2. การมาเรียนทุกครั้งต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย 3. นักศึกษาจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางมหาวิทยาลัยจัดขึ้น เพราะถือเป็นกิจกรรม การเรียนการสอนเช่นกัน 4. นักศึกษาควรจะค้นคว้า ศึกษาเนื้อหาที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจากสื่อการเรียนการสอนต่างๆ นอกเหนือที่อาจารย์ได้แนะนำ 5. ถ้าหากมีปัญหาในการเรียนให้รีบติดต่ออาจารย์ผู้สอนหรือเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานทันที

Read Article →

การวัดผล

1. คะแนนระหว่างภาคเรียน 70 คะแนน 1.1 การเข้าเรียน/พฤติกรรม 10 คะแนน 1.2 งานและกิจกรรมอื่นๆ 30 คะแนน 1.3 สอบเก็บคะแนนระหว่างภาคเรียน 30 คะแนน 2. คะแนนสอบประมวลความรู้ (ปลายภาค) 30 คะแนน รวม 100 คะแนน

Read Article →

วัตถุประสงค์ของรายวิชาการประยุกต์อินเทอร์เน็ตสำหรับธุรกิจ

1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุปกรณ์สำหรับระบบอินเทอร์เน็ต 2. เพื่อให้นักศึกษาทราบประโยชน์ของระบบอินเทอร์เน็ต 3. เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในการใช้ World Wide Web 4. เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในการสร้าง Home page 5. เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในการใช้ E-mail 6. เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในการค้นหาข้อมูลและสารสนเทศ 7. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ไปประยุกต์ใช้กับงานด้านธุรกิจได้ คำอธิบายรายวิชา : ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้พื้นฐาน และองค์ประกอบของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต การใช้ World Wide Web การใช้ E-mail […]

Read Article →