Assignment 3

Assignment 3
1.ให้นักศึกษาทำการเลือกบริการ หรือ software ที่ใช้ผ่าน Internet มา 1 อย่างนอกเหนือจากไสลด์พร้อมอธิบายขั้นตอนการใช้งานมาโดยละเอียดพร้อมภาพประกอบและ video วิธีการติดตั้งด้วยตัวเองประกอบการบรรยาย [งานเดี่ยว]
2.ให้อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล

3.post Link ของ Assignment 3 ที่ทำ พร้อมชื่อและรหัสนักศึกษาใน weblog ตามกลุ่มใน assignment 3 ที่ kpadilue888.wordpress.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s