Assignment 6

1.กลยุทธ์การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลมีกี่ขั้นตอน อะไรบ้าง จงอธิบาย
2.ภัยคุกคามต่อความปลอดภัยของข้อมูลมีอะไรบ้าง จงอธิบาย
3.Digital Signature คืออะไร จงอธิบาย
4.Digital Certificate คืออะไร จงอธิบาย
5.ทำการค้นคว้ารายละเอียดการทำงานของโปรแกรม Antivirus ดังต่อไปนี้พร้อมอธิบาย
6-1-2557 10-40-29 AM
6.นักศึกษาคิดว่าหากต้องการนำ Antivirus มาติดตั้งใช้งานนักศึกษาจะเลือกผลิตภัณฑ์ในข้อ 5 ชนิดไหน เพราะอะไรจงอธิบาย
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s