Assignment 4

จงอธิบายความเกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
—1. จงอธิบายแนวโน้มขอบเขตการสื่อสารในระบบอินเทอร์เน็ต
2. จงอธิบายแนวโน้มระบบสารสนเทศในชีวิตประจำวันที่เกี่ยวกับข้องกับอินเทอร์เน็ต
3. จงอธิบายทิศทางความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ต
4. จงอธิบายทิศทางการผสมผสานระหว่างมนุษย์,คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
 
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s